کارگاه آشنایی  با ClinicalKey
معاونت آموزش، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1398/4/26
برگزاری کارگاه طراحی و نگارش فرآیندهای آموزشی جشنواره شهید مطهری
معاونت آموزش، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1398/6/25
بیست و پنجمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی
معاونت آموزش، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1398/6/25
اولویت های پژوهشی بیمارستان امام خمینی (ره) در سال 98
معاونت آموزش، تحقیقات و دانشجویی- فرهنگی دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1398/6/25
فراخوان انتخاب پژوهشگر برتر دانشجویی در سه ماهه دوم سال 1398
معاونت آموزش، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی
1398/6/24