همکاران معاونت
  • کارشناس پژوهش:

 

فاطمه نوروزی

آخرین مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد فیزیولوژی پزشکی

پست الکترونیک:norouzif921@gmail.com

تلفن: 05831550606

 

  • کارشناس آمار و علم سنجی

 

فرشته عیدی

آخرین مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد آمار زیستی

پست الکترونیک:eidy.biostatistic@gmail.com

                           تلفن: 05831550627

 

  • کارشناس پژوهش کمیته تحقیقات دانشجویی:

                               

                                                                      سمیه رحیمی

آخرین مدرک تحصیلی:کارشناس پرستاری

             پست الکترونیک:somayerahimi90@gmail.com

                     تلفن:05831550626