معاون تحقیات و فناوری دانشکده

 

معاون تحقیقات و فناوری دانشکده:    دکتر علی اصغر نشاط

تلفن تماس با دفتر معاونت:     058-31550604

فاکس:       058-37238757

مسئول دفتر:       مهدی عباسی

آدرس پستی:      اسفراین – خیابان امام رضا (ع)- معاونت آموزش، تحقیقات، دانشجویی و فرهنگی دانشکده علوم پزشکی اسفراین

پست الکترونیک:     Neshat.a@esfrums.ac.ir

پست الکترونیک معاونت تحقیقات:     research@esfrums.ac.ir

رزومه معاون تحقیقات و فناوری دانشکده