مدیر آموزش و تحقیقات

مدیر امور پژوهش:   محمود مرحمتی

سوابق آموزشی، پژوهشی، اجرائی(دانلود رزومه)

آخرین مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد آموزش پرستاری

تلفن تماس:05831550623

پست الکترونیکی : marhamatim@gmail.com

آدرس:آدرس:خراسان شمالی،اسفراین،خیابان امام رضا (ع)

معاونت آموزش، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی