همکاران معاونت

  

مشخصات  همکاران:

  • کارشناس پژوهش:

محدثه منتظری

آخرین مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی

پست الکترونیک: mm.192020@gmail.com

تلفن تماس: 05831550606

 

  • کارشناس آمار و علم سنجی:

فرشته عیدی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد آمار زیستی

پست الکترونیک: eidy.biostatistic@gmail.com

تلفن تماس:05831550627

 

  • کارشناس پژوهش کمیته تحقیقات دانشجویی:

سارا عابدی کوشکی

                                                                 آخرین مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی

                                                                 پست الکترونیک: sara.abedi.kooshki@gmail.com

                                                                 تلفن تماس: 05831550614