شورای انتشارات

اعضای شورای انتشارات دانشکده علوم پزشکی اسفراین

 

جناب آقای دکتر نشاط

معاون آموزشی، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی

و رئیس شورای انتشارات

سرکار خانم آمنه صفری

دبیر شورای انتشارات

جناب آقای محمود مرحمتی

مدیر آموزش و تحقیقات

جناب آقای مهندس علی چوپانی

مدیر دانشجویی، فرهنگی

سرکار خانم اشرف صابر

عضو شورای انتشارات

جناب آقای دکتر احمد صادقی

عضو شورای انتشارات

جناب آقای دکتر باقر مرادی

عضو شورای انتشارات

جناب آقای سید جواد حسینی

عضو  شورای انتشارات