دسترسی سریع

شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان

ردیف

سمت

نام

1

رئیس بیمارستان

دکتر حقانی رئیس شورا

2

مدیر یا مترون بیمارستان

خانم افروز وثوق نژاد

3

رئیس بخش داخلی

دکتر قاسم تابعی

4

مدیر تحقیقات دانشکده

محمود مرحمتی

5

مدیرگروه پرستاری

محبوبه فیروز

6

سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی

دکتر مجید کیانمهر

7

معاون آموزشی و پژوهشی بیمارستان

دکتر باقر مرادی دبیر شورا

8

کارشناس واحد توسعه تحقیقات بالینی

فرشته عیدی

9

مسئول واحد توسعه تحقیقات آموزش بالینی

زهرا پشت چمن