شرح وظایف

مدیریت منابع و اطلاع رسانی

شرح وظايف

برنامه ريزي و سازمان دهي فعاليت هاي واحد علم سنجي، كتابخانه ها، واحد اطلاع رساني و  انتشارات

ارتقا و تقويت واحدهاي مربوطه از نظر آموزش كمي و كيفي

فعال سازي، تهيه و تدوين آيين نامه ها و فرآيندهاي استفاده از منابع اطلاعاتي دانشکده

برنامه ريزي و اقدامات لازم جهت ارتقاي شاخص هاي وبومتريكس

پيگيري خريد منابع علمي چاپي و الكترونيك مورد نياز دانشکده

ارتقاي سطح جستجوي منابع الكترونيك در مراكز تحت پوشش و كتابخانه ها و واحدهاي اطلاع رساني دانشگاه

پيگيري خريد منابع چاپي و الكترونيك مورد نياز دانشگاه

آماده سازی بستر دسترسی به منابع الکترونیک

تاكيد و اهميت بر نقش و رسالت كتابخانه ها در ارتقاي كمي و كيفي توسعه آموزش كاربران در دستيابي به منابع علمي